Profium mukana kehittämässä päätöksenteon tukijärjestelmiä

Profium Oy oli mukana kansallisessa Measurement, Monitoring and Environmental Efficiency Assessment (MMEA) -tutkimusohjelmassa. Ohjelmaan osallistui yhteensä 49 suomalaista huippuosaamisen yritystä ja tutkimuslaitosta. Tutkimusohjelman tavoitteena oli kehittää yhteensopivia mittausjärjestelmiä, ympäristötehokkuuden arvioinnin hallintajärjestelmiä, uusia on-line- ja kaukokartoitusmenetelmiä, ja demonstroida näiden käyttöä ja niistä saatavien uusien tuotteiden esittämistä MMEA Testbed-järjestelmässä sekä toteuttaa teknisiä ja kaupallisia pilotteja.

Ohjelmassa kehitetyt kyvykkyydet muodostavat päätöksenteon tukijärjestelmän, joka tuottaa sekä reaaliaikaista että pitkän aikavälin tietoa. Tätä tietoa voidaan käyttää ja hyödyntää toiminnan tai tuotteiden ympäristötehokkuuden todentamisessa ja raportoinnissa eri sidosryhmille, yrityksen prosessinhallinnassa ja toimintojen sekä liiketoiminnan suunnittelussa.

Profiumin Sense – semanttisen tietojenkäsittelyn teknologiaa voidaan hyödyntää ympäristöhavaintojen keruun, prosessoinnin ja jakelun sovelluksissa sekä päätöksenteon tukijärjestelmien toteutuksessa perinteisiä ratkaisuja tehokkaammin. Sense-ohjelmistolla voidaan muodostaa tilannekuva ympäristötietoon perustuen ja se mahdollistaa ympäristötiedon kontekstuaalisten palveluiden kehittämisen. Siten ohjelma tuotti mahdollisuuden uusiin sovelluksiin, joilla ympäristötiedosta tehdään kansalaisille ja yrityksille yhä hyödyllisempää eri käyttötilanteissa.

MMEA Platform chart, Measurement Monitoring and Environmental Efficiency Assessment; MMEA; program; Profium; Profium Sense, CAS, Context Aware Services